This translation of the ICF Teamcoaching Competencies was prepared by the ICF Hungary Chapter and published on 18 June 2021. Approved translations of this document are available on the ICF Global website at www.coachingfederation.org.

Az ICF teamcoaching kompetenciák jelen fordítását az ICF Magyar Tagozata készítette és 2021. június 18-án publikálta. A hivatalos fordításokat megtalálod az ICF Global honlapján is a www.coachingfederation.org címen.

Az ICF teamcoaching kompetenciái: az egyéni coachingon túl

Bevezetés

Mivel a csapatok következetesen és fenntarthatóan szeretnének jól teljesíteni, ezért a csapat folyamatos fejlesztésére van szükség. Ennek következtében a teamcoaching iránti igény gyorsan növekszik. A teamcoaching élménye lehetővé teszi a csapat számára, hogy lépéseket tegyen a fenntartható eredmények és folyamatos fejlődés irányába. Vállalati környezetben a teamcoaching egyre fontosabb intervenciós forma, mivel a kiemelkedő csapatteljesítményhez elengedhetetlen a célokkal való azonosulás, az innovatív gondolkodás illetve a belső és külső változásokhoz való gyors alkalmazkodás. A teamcoaching a csapatfejlesztés ernyőfogalma alá tartozik, csakúgy mint a csapatépítés, -tréning, -tanácsadás, -mentorálás és -facilitálás. Ezeket a módszereket az első ábrán hasonlítjuk össze.

A teamcoaching kompetenciák meghatározása érdekében az ICF a kutatását szigorúan a megfigyelhető evidenciákra (bizonyítékokra) alapozta. A kutatás célja annak feltérképezése volt, hogy a team coachok az ICF alapkompetenciákon túlmenően milyen ismereteket, készségeket, képességeket és egyéb jellemzőket (KSAO, azaz Knowledge, Skills, Abilities, and Other characteristics) használnak. Az alábbi tevékenységeket végeztük el:

Fontoljuk meg, mennyire vesszük egy kalap alá a teamcoachingon a -tréninggel, -tanácsadással és -mentorálással. Utóbbi három módszertan ugyanis meglehetősen direktív, ezért különbözik a teamcoachingtól. Néhány teamcoach úgy véli, hogy a teamcoach ezt a három módszert az adott folyamatban kerülje, mivel az összezavarná a csapatot és akadályozná a teamcoachot a professzionális coachműködésben. Mindazonáltal az adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a teamcoachok gyakran facilitálnak is, hogy elősegítsék a párbeszédet a csapattagok között. A facilitálás lényege, hogy támogassa a kommunikációt és a tisztánlátást; a munka ilyenkor a felszínen marad, és nem mélyül el a csoportdinamika elemzésében. A teamcoaching mélyebbre megy a facilitálásnál – feltárja a felszín alatti dinamikákat az egyes tagok személyisége, az alcsoportok és ezek csapatteljesítményre való hatása tekintetében. Nem mindig lehet nincs éles határvonalat húzni a teamcoaching és a facilitálás közé.
Érdemes inkább spektrumként meghatározni a facilitálás és a coaching viszonyát, amelyben egy jó team coach könnyedén mozog.

Mivel a teamcoaching sokrétű, a team coachnak lényegesen szélesebb tudásbázissal kell rendelkeznie. Tisztában kell lennie azzal, hogyan lehet felismerni és feloldani konfliktusokat; beazonosítani a csapaton belüli hatalmi dinamikát; értenie kell, hogy milyen tényezők szükségesek a kimagasló csapatteljesítményéhez; tudnia kell, hogyan lehet csapatkohéziót építeni, hogyan lehet kidolgozni szabályokat és normákat, ösztönözni mindenki részvételét és hozzájárulását, valamint támogatni a csapat autonómiáját és a fenntarthatóságot. Az egyéni coachingban a coachok gyakran óvatosak, amikor a coachingtól eltérő módszertanra váltanak. A teamcoachingnál a különböző módszertanok közötti különbségek elhalványulhatnak. Az adott coach dönteni el, mennyi információt oszt meg ügyfelével a módszertani különbségekről. A csoportdinamika összetettsége és a team coach teljesítményét befolyásoló tényezők miatt a team coachoknak gyakran direktívebbnek kell lenniük, mint egyéni ügyfelekkel. A szupervízió is fontosabb a team coachok számára, egyrészt a munka összetettsége miatt, másfelől mert a csapatok (mint erős szociális közeg) könnyebben be tudják „rántani” a team coachot a belső dinamikába.

1.ábra Csapatfejlesztési módszerek

A team coachok szükség esetén a coachingon túl egyéb módszereket is alkalmaznak. Ezt időnként nyíltan, máskor implicit módon teszik. 

ICF teamcoaching kompetenciák: az (egyéni) coaching kompetenciák kiterjesztése

Ez a dokumentum azokat a kiegészítő tudást és készségeket összesíti, amelyekkel egy szakmailag képzett coachnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy coachként csapatokkal is hatékonyan tudjon dolgozni. Az ICF definíciója szerint a teamcoaching egy kokreált (közös alkotási) reflektív partneri folyamat, amelyben a csapat oly módon nyer rálátást önmagára, saját dinamikájára és kapcsolataira, hogy a coachingfolyamat hatására a csapattagok a legtöbbet tudják kihozni képességeikből és potenciáljukból, azért hogy elérjék közös céljaikat.

Az ICF teamcoaching kompetenciák abban támogatják a gyakorló team coachot, hogy megértse, milyen különleges tudást, képességeket és feladatokat igényel a csapatokkal való munka. Ezek mind az ICF egyéni coaching kompetenciákra épülnek, amelyek minden coachmunka alapját alkotják.

Az ICF teamcoaching kompetenciamodell minden eleme az egyéni kompetenciák struktúráját követi. Visszautal a kompetenciákra és alpontjaira, valamint eligazít az adott kontextuális nüanszokban, dinamikákban és kiegészítésekben, amelyek szükségesek a csapatcoaching munkájában. Bár a 8 alapkompetencián túl a teamcoachinghoz nem kellenek új kompetenciák, a hatékony teamcoachnak új alkompetenciákra van szüksége. A következő táblázat az ICF jól ismert kompetenciamodelljének teamcoachinghoz szükséges kiegészítéseit tartalmazza.

A legfontosabb különbség az alapkompetenciák és teamcoaching kompetenciák között ügyfél természete. Az alapkompetenciák esetében az ügyfél megnevezés alatt nagyrészt egy egyént értünk, míg a teamcoaching esetében a csapatot mint egységet tekintjük ügyfélnek, ami az azt alkotó egyének összességét jelenti. Amikor tehát a teamcoaching kompetenciák mentén egy teamcoaching során az egyéni kompetenciákat alkalmazzuk, az abban szereplő “ügyfél” a csapat egészére értendő, nem az egyes egyénekre.

A következő oldalak részletesen bemutatják a teamcoaching kompetenciákat, ahogyan azok az egyéni kompetenciákhoz viszonyulnak – először az egyes kompetenciák hátterét ismertetjük, majd egy ábra segítségével szemléltetjük a két modell kapcsolódását.

1.kompetencia: Etikusan viselkedik

Definíció: Érti és következetesen betartja a coaching etikai irányelveit és a coach-szakmai normákat.

Az ICF egyéni és teamcoaching kompetenciáinak integrálása: Etikusan viselkedik

2. kompetencia: Coaching szemléletben működik

Definíció: Nyitott, kíváncsi, rugalmas és ügyfélközpontú szemléletet fejleszt és tart fenn.

Az ICF egyéni és teamcoaching kompetenciáinak integrálása: Coaching szemléletben működik

3.kompetencia: Megállapodásokat köt, és azokat megtartja

Definíció: Partnerségben az ügyféllel és más érdekelt felekkel (stakeholder) tiszta és egyértelmű megállapodásokat köt a coaching-kapcsolatra, -folyamatra, -célokra és -tervekre. A teljes folyamatra és az egyes ülésekre egyaránt szerződik.

Az ICF egyéni és teamcoaching kompetenciáinak integrálása: Megállapodásokat köt, és azokat megtartja

4.kompetencia: Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot

Definíció: Partnerségben az ügyféllel biztonságos és támogató teret hoz létre, amiben az ügyfél szabadon megnyilvánulhat. Fenntartja a kölcsönös tiszteletet és bizalmat.

Az ICF egyéni és teamcoaching kompetenciáinak integrálása: Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot

5.kompetencia: Tudatosan van jelen

Definíció: Teljes tudatossággal van jelen az ügyfélleI, nyitott, rugalmas, megtartó és magabiztos kapcsolódásban.

Az ICF egyéni és teamcoaching kompetenciáinak integrálása: Tudatosan van jelen

6.kompetencia: Aktívan figyel/hallgat

Definíció: Egyaránt koncentrál arra, amit az ügyfél mond és nem mond ki, hogy teljesen megértse az ügyfél kommunikációját az ügyfél rendszereinek kontextusában, és hogy támogassa az ügyfél önkifejezését.

Az ICF egyéni és teamcoaching kompetenciáinak integrálása: Aktívan figyel/hallgat

7.kompetencia: Előmozdítja a tudatosságot

Definíció: Előmozdítja az ügyfél tanulását, valamint, hogy az ügyfél új felismerésekre jusson. Ehhez olyan eszközöket és technikákat használ, mint például a hatásos/erőteljes kérdezéstechnika, csendtartás, metaforák és analógiák.

Az ICF egyéni és teamcoaching kompetenciáinak integrálása: Előmozdítja a tudatosságot

8.kompetencia: Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését

Definíció: Partnerségben az ügyféllel cselekvéssé alakítja a tanulást és a felismeréseket. Odafigyel arra, hogy fejlődjön az ügyfél autonómiája/önrendelkezése a coaching-folyamatban.

Az ICF egyéni és teamcoaching kompetenciáinak integrálása: Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését

Az ICF teamcoaching kompetenciái: amivel az egyéni coaching kiegészül

1.kompetencia: Etikusan viselkedik

+ A csapatot mint egységet coacholja.

+ Érti és megtartja a különbséget a különféle csapatfejlesztési módszerek között – így például a teamcoaching, -építés, -tréning, -tanácsadás, -mentorálás, -facilitálás.

+ A coach – az általa kiajánlott – konkrét csapatfejlesztési módszerek sokféleségét magabiztos tudással és készségekkel használja.

+ Csak abban az esetben alkalmaz direktívebb csapatfejlesztési módszereket, ha az a csapat céljainak eléréséhez szükséges.

+ A bizalmat megtartva, transzparensen és világosan jár el, amikor többféle, a teamcoachinghoz kapcsolódó szerepet lát el.

2.kompetencia: Coaching szemléletben működik

+ Szükség esetén coaching szupervízióban vesz részt a támogatás, fejlődés és felelősség érdekében.

+ Fenntartja objektivitását és tudatosságát a csoport dinamikáit és mintázatait illetően.

3.kompetencia: Megállapodásokat köt, és azokat megtartja

+ Elmagyarázza, hogy mi a teamcoaching, és mi nem, beleértve azt is, hogy miben különbözik a csapatfejlesztés többi módszerétől.

+ Partnerségben együttműködik az összes érintett féllel, beleértve a vezetőt, a csapattagokat, az érdekelt feleket és a bevont co-coachokat, hogy közösen hozzanak létre egyértelmű megállapodásokat a coachingkapcsolatról, folyamatokról, tervekről, fejlesztési módszerekről és célokról.

+ Partnerségben együttműködik a csapat vezetőivel annak meghatározásában, hogy a coachingfolyamat felelőssége hogyan oszlik meg a coach, a vezető és a csapat között.

4.kompetencia: Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot

+ A csapattagok nyílt és őszinte interakcióit lehetővé tevő biztonságos és támogató teret hoz létre és tart fenn.

+ Elősegíti, hogy a csapat egy közös identitással rendelkező egységként tekintsen magára.

+ Támogatja az egyes csapattagok és a csapat egésze érzéseinek, érzékeléseinek, aggályainak, meggyőződéseinek, reményeinek és javaslatainak kifejezését.

+ A csapattagokat aktív részvételre és tudásmegosztásra ösztönzi.

+ Partnerségben a csapattal fejleszti, fenntartja a szabályokat és a normákat és reflektál rájuk.

+ Elősegíti a csapaton belüli hatékony kommunikációt.

+ Partnerségben a csapattal azonosítja és megoldja a belső konfliktusokat.

5.kompetencia: Tudatosan van jelen

+ Az észlelés és érzékelés teljes palettáját használja arra fókuszálva, ami a fontos a coachingfolyamatban.

+ Amennyiben a csapattal és a megbízóval ebben magállapodott, bevon egy co-coachot, ő maga még inkább jelen lehessen a teamcoaching ülésben.

+ Bátorítja a teamcoaching résztvevőit, hogy megálljanak és reflektáljanak arra, ahogy egymásra hatnak a teamcoaching ülés során.

+ A helyzetnek megfelelően ki-be lépked a csapat dialógusból.

6.kompetencia: Aktívan figyel/hallgat

+ Észreveszi, hogyan kapcsolódnak az egyes csapattagok által megosztott perspektívák más csapattagok nézeteihez és a csapat párbeszédéhez.

+ Észreveszi, hogyan hatnak az egyes csapattagok a csapat közös energiájára, elköteleződésére és a fókuszra.

+ Észreveszi a csapattagok közötti verbális és nonverbális kommunikációs mintázatokat, hogy beazonosítsa az esetleges „klikkeket”, konfliktusokat és a fejlődési lehetőségeket.

+ Példát mutat magabiztos, hatékony kommunikációval és együttműködéssel, amikor co-coachcsal vagy más szakértővel párban dolgozik.

+ Bátorítja a csapattagokat, hogy felelősséget vállaljanak az egymás közötti kommunikációjukért.

7.kompetencia: Előmozdítja a tudatosságot

+ Megkérdőjelezi a csapat előfeltevéseit, viselkedési mintázatait és értelmezési folyamatait azért, hogy növekedjen a kollektív tudatosság és új felismerések születhessenek.

+ A csapat fejlődését kérdésekkel és más technikákkal támogatja, és elősegíti, hogy a csapattagok felelősséget vállaljanak a csapaton belül zajló beszélgetésért.

8.kompetencia: Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését

+ Előmozdítja a párbeszédet és a reflexiót, ezzel támogatva a csapatot céljai elérésében és az oda vezető lépések azonosításában.

A magyar fordítást készítette:
Göntér Mónika PCC, Györke Zsuzsanna PCC, Holló Katalin, Németh Zita MCC, Pelejtei Edit PCC, Soós Judit MCC, van der Meer Gabriella MCC

Lektorálta:
Barnóczki Annamária MCC, Eperjesi Amina PCC, Göntér Mónika PCC, Izsák Norbert MCC

A teamcoaching kompetenciák pdf formában letölthetők erről a linkről.

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam