This translation of the ICF MCC Minimum Skills Requirements was developed by ICF Hungarian Charter Chapter and published on the 4th of March, 2024. The original ICF MCC Minimum Skills Requirements are available on the ICF website at: Updated Minimum Skills Requirements – International Coaching Federation

Az ICF abban hisz, hogy kötelessége tagjait támogatni készségeik fejlesztésében. Minden MCC egyszer kezdő volt, majd lett haladó, végül mester. Ezen a szinten a coach működését elsősorban az jellemzi, hogy az ügyfélről tanul. Az ICF három minősítési szintje a coach pályáján a fejlődés és tanulás folyamatosságát jelzi.

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy segítséget nyújtson az MCC (Master Certified Coach) minősítés megszerzésére készülődő coachoknak. Bízunk benne, hogy a mentorcoachokat és coaching szupervízorokat is támogatja felkészítő munkájukban, és szempontokat ad a coachképzésüket akkreditáltatni akaró intézmények számára is. Célunk, hogy támogassuk a coachokat az MCC minősítés követelményeinek sikeres teljesítésében, valamint coachkészségeik továbbfejlesztésében – az ICF Frissített kompetencia-modellnek megfelelően.

Ez a dokumentum segít megérteni a minősítésre készülőknek, hogy pontosan mit értékelnek az assessorok az egyes ICF kompetenciáknál. Bemutatja, hogyan nyilvánulnak meg az MCC szint sikeres teljesítéséhez szükséges minimumkészségek, valamint segít megérteni a coachingtól különböző viselkedéseket, amelyek miatt nem adható meg az MCC minősítés. Összeállításunk választ adhat a coachoknak az alábbi kérdésekre:

 1. Mit jelent MCC coachnak lenni?
 2. Mire figyelnek az ICF assessorok, amikor egy MCC coach felvételét értékelik?
 3. Coachutam ezen pontján milyen erősségeim vannak és milyen készségeimben kell még fejlődnöm, hogy megszerezzem az MCC minősítést?

Végezetül, az ICF meggyőződése, hogy MCC coachok valódi támogatást és értéket adnak az ügyfeleiknek. Ez az érték tulajdonképpen a coach ügyfélre és annak céljára irányuló teljes figyelme, a teljes partnerség az ügyféllel, valamint az, hogy a coach teljes mértékben azzal foglalkozik, amivel az ügyfél szeretne. Elismerjük minden egyes coach fejlődési útját, és szívesen támogatunk további utadon, valamint ICF minősítési törekvéseidben.

Az MCC-szintű coachingra jellemző viselkedések

Az MCC-szintű coachingot a beszélgetésben többek között az jellemzi, hogy a coach gördülékenyen és már-már művészi módon coachol. Ez sokféleképpen megnyilvánulhat. Az MCC-szintű coaching leggyakrabban abban mutatkozik meg, hogy a coach egy-egy coaching készségben magasfokú jártasságról tesz bizonyságot, vagy több kompetenciát szimultán, integráltan jelenít meg.

Az MCC-szintű coaching minimális készségelvárások szerkezetét úgy alkottuk meg, hogy az tükrözze a mesteri coaching egyedi jellemzőit: egyrészt azonosítottuk az egyes kompetenciaterületre jellemző viselkedéseket, másrészt olyan általános viselkedéseket és készségeket, amelyek a kompetenciarendszer egészében tükrözik az MCC-szintű coachingot. Mind az általános MCC-szintű coaching viselkedéseket, mind pedig a kompetencia-specifikus készségeket MCC minősítésű coachokkal végzett kutatások során azonosítottuk.

Az MCC-szintű coaching során a jelentkezőnek teljes partnerségben bíznia kell az ügyfélben az ülés teljes időtartama alatt, beleértve az ülés fókuszának és menetének irányításában, és az ügyfél tanulásának olyan feltárásában, amely támogatja az ügyfél folyamatos fejlődését. A jelentkezőnek tényleges támogatást kell nyújtania, valamint őszinte érdeklődést és kíváncsiságot kell mutatnia az ügyfél teljes személye iránt – az ügyfél helyzetén és közvetlen céljain túlmenően –, valamint támogatnia kell az ügyfelet abban, hogy „felülnézetből” reflektáljon saját tanulására és az önmagával kapcsolatos felismerésekre. A jelentkezőnek emellett a coaching során őszinte bizalmat és tiszteletet kell tanúsítania az ügyfél döntései, észlelései, meglátásai és felvetései iránt; támogatóként és aktív tanulóként kell részt vennie a coachingfolyamatban, valamint bátorítania kell az ügyfelet arra, hogy mélységében vizsgálja saját tanulását és fejlődését.

A teljesítményértékelési folyamat során az MCC minősítésre jelentkezőket konkrétan az alábbi általános coaching viselkedések alapján értékelik:

1. Etikusan viselkedik

Definíció: Érti és következetesen betartja a coaching etikai irányelveit és a coach-szakmai normákat.

 1. Becsületes és őszinte az ügyfelekkel, a coaching megrendelőivel (szponzorokkal) és az érdekelt felekkel (stakeholder).
 2. Figyelemmel van az ügyfél identitására, környezetére, tapasztalataira, értékeire és hiedelmeire.
 3. Megfelelő és tiszteletteljes nyelvezetet használ ügyfelekkel, a coaching megrendelőivel (szponzorokkal) és az érdekelt felekkel (stakeholder).
 4. Betartja az ICF Etikai kódexének előírásait és a benne megfogalmazott alapértékek szerint jár el.
 5. Az érdekelt felekkel (stakeholder) kötött szerződései értelmében ügyel a titoktartásra és betartja a vonatkozó törvényeket.
 6. Tartja a szakmai határokat a coaching, a tanácsadás, a pszichoterápia és más segítő szakmák között.
 7. Amennyiben szükséges, más segítő szakemberhez irányítja ügyfeleit.

Fontos megjegyezni: Bármilyen szintű coachingról is legyen szó, ismerni és alkalmazni kell az ICF Etikai kódexét, valamint függetlenül attól, hogy ACC, PCC vagy MCC minősítésű coachról legyen szó, a szakembernek értenie és azonosulnia kell azzal.

A jelentkezőnek a vizsgafelvételen demonstrálnia kell, hogy betartja az ICF Etikai Kódexét. Az a jelentkező, aki a hangfelvételen egyértelműen áthágja az ICF Etikai kódexét, megbukik ezen a kompetencián, így nem kapja meg a minősítést.

A jelentkezőnek a hangfelvétel során végig, következetesen coachszerepben kell maradnia. Ide tartozik, hogy tudja és demonstrálja, a coaching-beszélgetés középpontjában az érdeklődés és a felfedezés (exploráció) áll, valamint hogy a beszélgetés a jelen és a jövő dolgaira fókuszál. A jelentkező nem teljesíti ezt a kompetenciát, ha többnyire megmondja az ügyfélnek, hogy mit vagy hogyan csináljon (tanácsadó szerep), vagy ha a beszélgetés elsősorban múltbéli ügyekkel, különösen múltbéli érzelmekkel foglalkozik (terapeuta szerep).

Amennyiben a jelentkező nincs tisztában az ICF coaching-definíciójából fakadó alapokkal, mint például az exploráció és a készségfeltárás, akkor ez a tudás- és készséghiány az alábbi kompetenciák részleges teljesítésében is meg fog mutatkozni. Például, ha a coach szinte kizárólag tanácsot ad vagy a coach által választott utat kellene követnie az ügyfélnek, a bizalom és biztonság, jelenlét, aktív figyelem/hallgatás, a tudatosság előmozdítása és az ügyfél fejlődésének facilitálása/elősegítése nem jelennek meg, és a coach nem kapja meg a minősítést, bármelyik minősítési szintre is pályázott.

2. Coaching szemléletben működik

Definíció: Nyitott, kíváncsi, rugalmas és ügyfélközpontú szemléletet fejleszt és tart fenn.

 1. Elismeri, hogy ügyfelei felelősek saját döntéseikért.
 2. Coach-ként a folyamatos tanulás és önfejlesztés mellett köteleződik el.
 3. Saját coachingjának fejlesztése érdekében folyamatosan reflektál magára és munkájára.
 4. Tudatosítja magában és figyelembe veszi a kontextus és kultúra önmagára és másokra gyakorolt hatását.
 5. Észleléseit és intuícióit ügyfelei hasznára fordítja.
 6. Érzelmei szabályozásának képességét fejleszti és karbantartja.
 7. Mentálisan és érzelmileg felkészül az ülésekre.
 8. Szükség esetén külső segítséget kér.

2-es kompetencia: A “Coaching szemléletben működik” kompetencia a gyakorló coachok alapkompetenciája és arra fókuszál, hogyan van jelen a coach. Az ide vonatkozó viselkedések jellemzően sokkal inkább a coach teljes működésében mutatkoznak meg, mintsem egy-egy konkrét coaching ülésen. Ezért ezt a kompetenciaterületet nehezebb következetesen értékelni a minősítési folyamat során. Következésképpen ezen a kompetenciaterületen nincsenek az értékelésre vonatkozó viselkedési és készség-leírások. Így aztán a jelentkező tudását és képességét a 2-es kompetencia („Coaching szemléletben működik”) tekintetében sokkal inkább az ICF minősítési (írásbeli) vizsgáján értékelik.

3. Megállapodásokat köt, és azokat megtartja

Definíció: Partnerségben az ügyféllel és más érdekelt felekkel (stakeholder) tiszta és egyértelmű megállapodásokat köt a coaching-kapcsolatra, -folyamatra, -célokra és -tervekre. A teljes folyamatra és az egyes ülésekre egyaránt szerződik.

 1. Tisztázza, hogy mi a coaching és mi nem, valamint felvázolja a folyamat lépéseit az ügyfélnek és az érdekelt feleknek (stakeholder).
 2. Megállapodik az ügyféllel és az érdekelt felekkel (stakeholder) abban, hogy mi tartozik bele a coaching-kapcsolatba és mi nem, mit kínál a folyamat és mit nem, illetve kinek mi a felelőssége.
 3. Megállapodást köt a coaching-kapcsolatra vonatkozó irányelvek és konkrét paraméterek tekintetében, úgy, mint logisztikai kérdések, árazás, időpontegyeztetés, ülések időkeretei, felmondás, titoktartás és mások bevonása.
 4. Partnerségben az ügyféllel és más érdekelt felekkel (stakeholder) átfogó coaching-tervre és -célokra szerződik.
 5. Partnerségben az ügyféllel döntenek arról, hogy tudnak-e együtt dolgozni.
 6. Partnerségben az ügyféllel meghatározzák vagy megerősítik, hogy mit szeretnének elérni az ülés során.
 7. Partnerségben az ügyféllel meghatározzák, hogy az ügyfél szerint mivel szükséges foglalkozniuk vagy mit kell tenniük azért, hogy elérjék azt, amit szándékukban áll elérni az ülés során.
 8. Partnerségben az ügyféllel meghatározzák, hogy mitől lesz az ügyfél számára sikeres a coaching-folyamat vagy -ülés (konkrét ismérvek), illetve visszaigazolják, megerősítik azokat.
 9. Partnerségben az ügyféllel kézben tartja az időkereteket és az ülés fókuszát.
 10. A coach a beszélgetést úgy folytatja az ügyféllel, hogy az folyamatosan az ügyfél által meghatározott cél felé haladjon, kivéve, ha az ügyfél mást jelez.
 11. Partnerségben az ügyféllel, méltó módon zárják le a coaching-kapcsolatot.

Értékelt kulcskészségek:

 1. Mennyire egyértelmű és széleskörű az ülésre kötött megállapodás.
 2. Mennyire partner a coach és milyen mélységű partnerségben hozzák létre a megállapodást, határozzák meg a siker ismérveit, és mindazt, amivel foglalkozni szeretne az ügyfél.
 3. Mennyire képes a coach az ügyfél által meghatározott cél felé haladni végig az ülés során.

MCC szinten a 3-as kompetencia („Megállapodásokat köt, és azokat megtartja”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach az ügyféllel teljes mértékben feltárja, hogy az min szeretne dolgozni. A coach az ügyféllel partnerségben alaposan megvizsgálja a téma jelentőségét az ügyfél számára, a siker ismérveit, illetve az esetleges irányváltásokat. Az ügyféllel partnerségben a coach meggyőződik arról, hogy mind a coach mind az ügyfél számára egyértelmű az ülés célja, a siker ismérvei, hogy mire kell ehhez ránézniük, és a coach az ülés során ahhoz tartja magát, amit célként és a siker ismérveiként meghatároztak, hacsak az ügyfél másként nem rendelkezik. A coach az ülés során rendszeresen ellenőrzi az ügyféllel, hogy az ülésre kitűzött célok felé haladnak-e, és hogy az irány és az ülés folyamata a kitűzött eredmény felé viszi-e az ügyfelet.

Konkrétan az MCC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor a 3-as kompetencia („Megállapodásokat köt, és azokat megtartja”) esetében:

A jelentkező megbukik a „Megállapodásokat köt, és azokat megtartja” kompetencián MCC szinten, ha nem demonstrálja a teljes partnerséget az ügyféllel. Nem teljes a partnerség, amennyiben a coach választja meg a témá(ka)t az ügyfél számára, vagy a coach nem az ügyfél által választott témá(k)ban coacholja az ügyfelet. A kompetencia értékelését az is negatívan befolyásolja, ha a coach nem térképezi fel a siker ismérveit az ügyféllel az egyes témákban, olyan mértékben, hogy egyértelművé váljon az ügyfél szándéka és iránya az ülés során; ha nem teremt lehetőséget, hogy az ügyfél elmondhasson mindent annak kapcsán, hogy miről kell beszéljenek ahhoz, hogy az ügyfél ülésre kitűzött célját elérjék; vagy nem ellenőrzi az ügyféllel, hogy az ügyfél arrafelé halad-e, amit szeretne elérni az ülésen.

4. Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot

Definíció: Partnerségben az ügyféllel biztonságos és támogató teret hoz létre, amiben az ügyfél szabadon megnyilvánulhat. Fenntartja a kölcsönös tiszteletet és bizalmat.

 1. Őszintén törekszik arra, hogy megértse az ügyfelet annak kontextusában, identitásával, környezetével, tapasztalataival, értékeivel és hiedelmeivel együtt.
 2. Tiszteletben tartja az ügyfél identitását, észleléseit, stílusát, nyelvezetét, és a coachingot az ügyfélhez igazítja.
 3. Elismeri és tiszteletben tartja az ügyfél egyedi képességeit, felismeréseit és munkáját a coaching folyamatban.
 4. Támogatást, empátiát és törődést mutat az ügyfél iránt.
 5. Támogatja, hogy az ügyfél kifejezze érzéseit, észleléseit, aggodalmait, hiedelmeit és javaslatait, valamint elismeri azokat.
 6. Nyitott és transzparens működésében megjelenik sebezhetősége, mellyel példát mutat és bizalmat épít.

Értékelt kulcskészségek:

 1. Mennyire mély a coach kapcsolódása, és mennyire támogató az ügyféllel.
 2. Milyen mélyen bízik a coach az ügyfélben és mennyire tartja tiszteletben őt, gondolkodási és kreatív „teremtő” folyamatát.
 3. Mennyire kész a coach arra, hogy nyitott, hiteles, sebezhető legyen az ügyféllel, ezáltal építve a kölcsönös bizalmat.

MCC szinten a 4-es kompetencia („Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach bemutassa, teljesen és őszintén bízik az ügyfélben és a folyamatban, azáltal, hogy egyenlő partnerként vonja be az ügyfelet a coachingba; és hogy a coach kész sebezhetőnek lenni az ügyféllel; és hogy létre tud hozni egy olyan biztonságos teret, amelyben az ügyfél is tud sebezhető lenni.

Az MCC szintű coach bízik magában, a coaching folyamatban, az ügyfél teljes lényében, valamint őszinte érdeklődéssel és tisztelettel van az ügyfél észlelései, tanulási stílusa és lénye iránt. Az ügyfelet egyenlő partnerként kezeli, illetve teljes mértékben meghívja, hogy vegyen részt a coaching folyamat, valamint saját tanulása és viselkedése kidolgozásában és alakításában.

Konkrétan az MCC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor a 4-es kompetencia („Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot”) esetében:

A jelentkező megbukik a „Elősegíti és fenntartja a bizalmat és biztonságot” kompetencián MCC szinten, ha a coach nem kezeli az ügyfelet teljesértékű partnerként; nemcsak a téma kijelölését, hanem magát a coaching folyamat alakítását sem közösen hozzák létre. A teljes partnerség hiányát tükrözi az is, ha a coach számára érdekesebb az, ahogyan ő látja a helyzetet, mint ahogyan az ügyfél; ha nem érdeklődik az ügyfél gondolatai iránt; ha nem kérdez rá az ügyfél céljaira; esetleg a coach érdektelenséget vagy tiszteletlenséget mutat az ügyfél lénye iránt. Továbbá a kompetencia értékelésére az is negatívan hat, ha a coach nem hívja meg az ügyfelet, hogy a coachcsal egyenlő súllyal ossza meg gondolatait; vagy ha a coach választja meg az irányt és a megközelítést anélkül, hogy az ügyfél ehhez jelentős mértékben hozzájárult volna. Bármi, ami arra utal, hogy a coach inkább tanít, mint coachol, az MCC szint alatti teljesítményt jelent ennél a kompetenciánál.

5. Tudatosan van jelen

Definíció: Teljes tudatossággal van jelen az ügyfélleI nyitott, rugalmas, megtartó és magabiztos kapcsolódásban.

 1. Tartja a fókuszt, jó megfigyelő, empatikus, és reagál az ügyfélre.
 2. A coaching folyamat során fenntartja érdeklődését/„kíváncsiság”-át.
 3. Jól kezeli érzelmeit, hogy fenntartsa a jelenlétet az ügyféllel.
 4. Magabiztosan kezeli az ügyfél erős érzelmeit a coaching folyamatban.
 5. Magabiztosan dolgozik a nem-tudással.
 6. Teret teremt és hagy a csendnek, a megpihenésnek és a reflexiónak.

Értékelt kulcskészségek:

 1. Mennyire fókuszál az ügyfélre és milyen mély a partneri kapcsolatuk.
 2. Mennyire alapos megfigyelő és mennyire dolgozik az ügyfél teljes lényével a coaching folyamatban.
 3. Mennyire képes megteremteni a teret a reflexióhoz, és mennyire tud jelen lenni az ügyfél számára megszólalásaival és csendjével.

MCC szinten a 5-ös kompetencia („Tudatosan van jelen”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach a coaching párbeszéden keresztül, teljes mértékben együttműködik az ügyféllel, kapcsolatukban egyszerre képes objektív és érzelmi nézőpontból is megfigyelni az ügyfelet. Az ügyfél teljes lényéhez kapcsolódik: a „ki”-hez; a céljaihoz; ahhoz, ahogyan az ügyfél tanul és alkot; és ahogyan a coaching beszélgetést vezeti. A coach őszinte kíváncsisággal fordul ügyfele felé. Hasonlóan az „Elősegíti és fenntartja a bizalmat és a biztonságot” kompetenciához, a coach teljes partnerségben van az ügyféllel, amelyben az ügyfélnek legalább annyi, ha nem több hozzájárulása van a beszélgetéshez és annak irányához, mint a coach. MCC szinten a coach és ügyfele közötti párbeszéd még a kényelmetlen pillanatokban is egyenrangú és könnyed.

Konkrétan az MCC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor 5-ös kompetencia („Tudatosan van jelen”) esetében:

Az ICF szerint az „Elősegíti és fenntartja a bizalmat és a biztonságot” és a „Tudatosan van jelen” (4-es és 5-ös) kompetenciák szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A jelentkező megbukik a „Tudatosan van jelen” kompetencián MCC szinten, ha a coach nem teljesen egyenrangú partnerként kezeli az ügyfelet, nemcsak a beszélgetés témáinak megválasztásában, hanem magának a coaching folyamatnak a megalkotásában is. A partneri együttműködés efféle hiányát jelzi, ha a coach előnyben részesíti saját helyzetértékelését az ügyfélével szemben; ha nem érdeklődik az ügyfél gondolatai iránt; ha nem kérdez rá az ügyfél céljaira; vagy ha a figyelme a saját teljesítményére vagy tudásának megmutatására fókuszál. Továbbá a kompetencia értékelésére az is negatívan hat, ha a coach nem hívja meg az ügyfelet, hogy a coachcsal egyenlő súllyal ossza meg gondolatait

6. Aktívan figyel/hallgat

Definíció: Egyaránt koncentrál arra, amit az ügyfél mond és nem mond ki, hogy teljesen megértse az ügyfél kommunikációját az ügyfél rendszereinek kontextusában, és hogy támogassa az ügyfél önkifejezését.

 1. Figyelembe veszi az ügyfél kontextusát, identitását, környezetét, tapasztalatait, értékeit és hitrendszerét, hogy elősegítse az ügyfél által kommunikáltak megértését.
 2. Reflektál az ügyfél kommunikációjára és/vagy összefoglalja azt, hogy biztosítsa az egyértelműséget és a megértést.
 3. Felismeri, ha az ügyfél kommunikációja mögött más is meghúzódik, és rákérdez arra.
 4. Észreveszi, elismeri és feltérképezi az ügyfél érzelmeit, energiaváltozásait, nonverbális jelzéseit és más viselkedésbeli megnyilvánulásait.
 5. Egységben érzékeli az ügyfél szavait, hangszínét és testbeszédét, hogy megértse a kommunikáltak teljes jelentését.
 6. Felismeri az ügyfél ismétlődő viselkedéseit és érzelmeit az ülések során, és így azonosítanak témákat és mintázatokat.

Értékelt kulcskészségek

 1. Mennyire figyelmesen követi az ügyfél kommunikációját, beleértve az ügyfél személyét és célkitűzéseit.
 2. Mennyire képes több szinten meghallani az ügyfelet, beleértve a szavak érzelmi töltetét és lényegi jelentését.
 3. Mennyire képes kihallani az ügyfél hiedelmeit, az „itt-és-most”-ban megszülető gondolatait, felfedezéseit és tanulásait, beleértve a nyelvben, érzelmekben és cselekedetekben feltűnő inkongruenciák (oda nem illő momentumok) felismerését.
 4. Mennyire képes meghallani és integrálni (magáévá tenni) az ügyfél nyelvezetét, és mélyebb felfedezésre meginvitálni őt.

MCC szinten a 6-os kompetencia („Aktívan figyel/hallgat”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach „tanulóként” hallgasson, miközben demonstrálja, hogy egyszerre képes az ügyfelet logikai/racionális és érzelmi/emocionális szinten hallgatni. A coach megnyilvánulásai bizonyítják, hogy több szinten is tanul az ügyfélről. A coach reakcióiból világos, hogy érzékeli ügyfele intuitív képességeit, energiáját; azt, amikor az ügyfél lényeges dolgokról beszél; amikor új felismerésekre jut és ez az új tanulás hogyan kapcsolódik a kitűzött céljaihoz és agendájához; valamint amikor az ügyfél megerősödött én-képre talál, ilyet teremt magának vagy használ. A coach meghallja az ügyfél aktuális gondolatait és felismeréseit, és képes azokat az ügyfél által megteremteni kívánt jövőhöz kapcsolni. Az MCC szintű coach egyaránt érzékeli ügyfele nagyszerűségének és adottságainak teljességét, valamint korlátozó hiedelmeit és mintázatait. A coach figyelme és megértése kumulatív – az ülésen belül és az ülések között is.

Konkrétan az MCC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor 6-os kompetencia („Aktívan figyel/hallgat”) esetében:

A jelentkező megbukik a „Aktívan figyel/hallgat” kompetencián MCC szinten, ha a coach nem demonstrálja azt, hogy az ügyfelet annak teljességében hallja, és hogy több szinten képes meghallani az ügyfél gondolkodását, tanulását és érzéseit. A coach nem megy át a vizsgán ezen a szinten, amennyiben csak a saját gondolkodási, tanulási és alkotási módszereinek szűrőjén keresztül hallja meg az ügyfelet, és nem hallja és használja coaching eszközként aktívan az ügyfél gondolkodási, tanulási és alkotási módszereit. A kompetencia értékeléséből az is levon, ha az ügyfél nyelvezetének apró változásai nem jelennek meg a coach reakcióiban, illetve ha a coach nem válaszol arra, amit az ügyfél kommunikál, vagy ha a coach reakciói nem kapcsolódnak ahhoz, amit az ügyfél el akar érni, valamint ha a coach elsősorban az ügyfél problémáit és gyengeségeit hallja meg. A coach akkor sem megy át MCC szinten a vizsgán, ha többnyire azokat az elemeket hangosítja ki az ügyfél kommunikációjából, amikben az adott témáról való saját tudását tudja csillogtatni, illetve ha megmondja az ügyfélnek mit csináljon a témával kapcsolatban.

7. Előmozdítja a tudatosságot

Definíció: Előmozdítja az ügyfél tanulását, valamint, hogy az ügyfél új felismerésekre jusson. Ehhez olyan eszközöket és technikákat használ, mint például a hatásos/erőteljes kérdezéstechnika, csendtartás, metaforák és analógiák.

 1. Figyelembe veszi az ügyfél tapasztalatait, hogy a közös munka a lehető leghasznosabb legyen.
 2. Szelíden provokálja az ügyfelet, hogy az felismerésekre jusson és tudatosságra tegyen szert.
 3. Kérdéseket tesz fel az ügyfélről: gondolkodásmódjáról, értékeiről, szükségeiről, igényeiről, hiedelmeiről, stb.
 4. Olyan kérdéseket tesz fel, amelyek az ügyfelet segítik abban, hogy túllépjen az aktuális gondolati keretein.
 5. Meghívja az ügyfelet, hogy mondjon többet az “itt és-most”-ban megtapasztaltakról.
 6. Észreveszi, mi működik a folyamatban, és azzal dolgozik, hogy előmozdítsa az ügyfél haladását.
 7. Reagál az ügyfél szükségleteire, és finomhangolja a coaching-folyamatot.
 8. Segíti az ügyfelet azoknak a tényezőknek a felismerésében, amelyek hatással vannak a jelen és jövőbeli viselkedési, gondolkodási és érzelmi mintázatokra.
 9. A továbblépéssel kapcsolatos ötletelésre hívja az ügyfelet, valamint annak feltárására, hogy mire kész és képes.
 10. Támogatja az ügyfelet a perspektívák/nézőpontok átkeretezésében.
 11. Úgy osztja meg megfigyeléseit, felismeréseit és érzéseit, hogy nem ragaszkodik hozzájuk, és ezek hatására az ügyfél új tanulásra/felismerésre juthat.

Értékelt kulcskészségek

 1. Mennyire használja az érdeklődés, a feltárás, a csendtartás eszközeit és más technikákat, amelyek abban támogatják az ügyfelet, hogy új vagy mélyebb tanulásra és tudatosságra jusson.
 2. Mennyire képes társfelfedezőként és felfedezés-katalizátorként együttműködni az ügyféllel, azért hogy, feltárják az ügyfél szavainak érzelmi és lényegi jelentését.
 3. Mennyire képes társfelfedezőként és felfedezés-katalizátorként együttműködni az ügyféllel, azért hogy, feltárják az ügyfél hiedelmeit, az „itt-és-most”-ban megszülető gondolatait, felfedezéseit és tanulásait.
 4. Mennyire képes a coach támogatni az ügyfelet új vagy kiterjesztett gondolkodásmódok és nézőpontok felfedezésében.
 5. Mennyire tartja fontos eszköznek és hívja meg, illetve vonja be az ügyfél intuícióját, gondolkodását és nyelvezetét a coaching folyamatba.

MCC szinten a 7-es kompetencia („Előmozdítja a tudatosságot”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach előbb és erőteljesebben hívja felfedezésre az ügyfelet, minthogy a megoldás megtalálására invitálná. MCC szinten a coachot teljesen a kíváncsisága vezérli; a coach kész a nem-tudásra és engedi, hogy a felfedezések az ügyfél gondolkodása, tanulása és alkotása alapján bontakozzanak ki. A coach többnyire, vagy szinte mindig, direkt, gondolatébresztő kérdéseket tesz fel, amelyek teljesen az ügyfélre, a pillanatnyi helyzetére, az agendájára és a kitűzött célokra reflektálnak, és amelyek kimondottan gondolkodásra késztetik az ügyfelet, vagy új gondolati dimenziót nyitnak meg. A coach gyakran és teljes mértékben használja az ügyfél nyelvezetét és tanulási módját a kérdések, észrevételek, megfigyelések megformálásához, melyek teret biztosítanak ahhoz, hogy az ügyfél használja és bővítse saját gondolkodási, tanulási és alkotási módját, valamint, hogy felfedezze saját erejét, képességeit és erősségeit. A coach elegendő teret és támogatást nyújt ahhoz, hogy az ügyfél beépítse és használja felismeréseit ahhoz, hogy azonosítsa gondolkodási vagy viselkedési mintázatait, megoldja jelenlegi kihívásait, elérje céljait, és átgondolja, hogyan használja azokat a jövőben.

Konkrétan az MCC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor 7-es kompetencia („Előmozdítja a tudatosságot”) esetében:

A jelentkező megbukik a „Előmozdítja a tudatosságot” kompetencián MCC szinten, ha a coach nem demonstrálja, hogy képes kérdésekkel, megfigyelésekkel, csendtartással vagy egyéb technikákkal arra bátorítani az ügyfelet, hogy az ügyféllel vagy az ügyfél témájával kapcsolatban mélyítse gondolkodását egy szélesebb, reflektívebb térben. Az értékelést negatívan befolyásolja, ha a coach gyakran inkább olyan kérdéseket tesz fel, amelyek a szituáció múltbeli vagy jelenbeli részleteiben tartják az ügyfelet, az előremutató gondolkodás helyett, vagy ha a coach az ügyfelet a megoldás felé mozdítja, anélkül, hogy feltérképezné a problémákat annyira, amennyire szükséges lehet ahhoz, hogy az ügyfél számára teljes megoldás vagy siker jöhessen létre. Az értékelést szintén negatívan befolyásolja, ha a beszélgetés nem ad elég teret ahhoz, hogy az ügyfél teljesen partner legyen a tudatosság létrehozásában; ha a coach kommunikációból kitűnik egy cél vagy a coach irányít; ha a coach megnyilvánulásaiban nem jelenik gyakorta az ügyfél nyelvezete, tanulási, gondolkodási és alkotási módja; vagy a coach kevés olyan teret hoz létre, amelyben az ügyfél könnyen tud mélyre menni, tanulni és felfedezéseket tenni. A coach nem teljesíti a minimális követelményeket ehhez a kompetenciához, amennyiben kommunikációja korlátozza az ügyfél gondolkodási és tanulási irányait, anélkül, hogy az ügyféllel konkrétan beszéltek és megállapodtak volna erről.

8. Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését

Definíció: Partnerségben az ügyféllel cselekvéssé alakítja a tanulást és a felismeréseket. Odafigyel arra, hogy fejlődjön az ügyfél autonómiája/önrendelkezése a coaching-folyamatban.

 1. Azon dolgozik az ügyféllel, hogy integrálja az ügyfél világnézetébe/világképébe és viselkedésébe az új tudatosságot, felismeréseket és tanulásokat.
 2. Partnerségben az ügyféllel, célokat, tetteket és számonkérési/felelősségi lépéseket hoznak létre, amelyek integrálják és kiterjesztik az új tanulást.
 3. Elismeri és támogatja az ügyfél autonómiáját a célok, tettek és a számonkérési módszerek kialakításában.
 4. Támogatja az ügyfelet abban, hogy meghatározza, milyen várható eredmények és tanulások származhatnak a kitűzött lépésekből.
 5. Arra biztatja ügyfelét, hogy átgondolja az előtte álló utat, beleértve az erőforrásokat, támogatást és az esetleges akadályokat.
 6. Partnerségben az ügyféllel összefoglalják az üléseken és/vagy az ülések között történt felismeréseket és tanulást.
 7. Megünnepli az ügyfél fejlődését/haladását és sikereit.
 8. Ügyfelével partnerségben zárják le az ülést.

Értékelt kulcskészségek

 1. Mennyire képes a coach támogatni ügyfelét abban, hogy az feltárja az önmagáról és helyzetéről való tanulását, majd azt céljaira szabja.
 2. Mennyire képes a coach teljes partnerségben az ügyféllel olyan akciótervet létre hozni, amely újonnan tudatosított gondolatait, érzéseit, tanulását felhasználva viszi közelebb kitűzött céljaihoz.
 3. Mennyire képes a coach támogatni ügyfelét abban, hogy mérhetővé tegye a célkitűzéseihez vagy az előre elfogadott eredményekhez vezető lépéseket.
 4. Mennyire képes a coach partnerként támogatni ügyfelét abban, hogy feltárja és elismerje a coaching ülésen tanúsított folyamatos fejlődését, haladását.
 5. Milyen mértékű partnerségben zárják le az ülést.

MCC szinten a 8-as kompetencia („Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését”) esetében a minimális elvárás az, hogy a coach demonstrálja, hogy teljes partnerségben támogatja ügyfelét az önmagában és helyzetében rejlő tanulások felfedezésében, valamint ugyanígy elősegíti, hogy az ügyfél az új felismeréseket úgy alkalmazza, ami az előre meghatározott agendáját, vágyott célját, jövőbeli fejlődését szolgálja. A coach minden ülésen ügyfele partnere abban, hogy körbe járják a fejlődést, a haladást és átgondolják, mi az, amit az ügyfél felfedez és tanul önmagáról. Az MCC szintű coach megbízik ügyfelében, hogy az olyan cselekvési és felelősségvállalási tervet fogalmaz meg, amely összhangban van az ügyfél választott témájával, tágabb tanulásával, célul kitűzött eredményeivel; ügyfele erősségeire épít; valamint illeszkedik annak legjobb tanulási és alkotási módszereihez.

Konkrétan az MCC szintre jelentkezőknél az alábbi készségeket vizsgálják a minősítési folyamat (hangfelvétel, vizsga) értékelésekor 8-as kompetencia („Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését”) esetében:

A jelentkező megbukik a „Elősegíti/facilitálja az ügyfél fejlődését” kompetencián MCC szinten, ha a coach nem invitálja az ügyfelet teljes bevonódásra; ha a stratégiák, akciótervek, módszerek meghatározásában nem adja át az  ügyfélnek a teljes felelősséget és döntési jogot; illetve ha bármilyen módon uralja a tanulás alkalmazásának vagy a lépések megtervezésének folyamatát. Az értékelést negatívan befolyásolja, ha a coach nem invitálja partnerségben ügyfelét arra, hogy feltárják, mit tanul magáról, és ez a tanulás hogyan alkalmazható. Nem felel meg továbbá, ha a tanulásokból partnerségben létrehozott alkalmazási stratégiák nem kapcsolódnak egyértelműen az ügyfél előre elfogadott fejlődési céljához, eredményeihez, valamilyen más, definiált növekedési vágyához, vagy nincs bennük lehetőség az ügyfél előmozdítására. Az értékelést szintén negatívan befolyásolja, ha a cselekvési tervekből, célokból, beszélgetésekből megszülető lépések csak fizikai tettekre vonatkoznak, és figyelmen kívül hagyják az ügyfél gondolkodási struktúráját, a tanulási szokásait, a lényét, az alkotóképességét.

Copyright 2022, International Coaching Federation (ICF), all rights reserved.

Magyarra fordította: Bőtös Balázs PCC, Draskóczi Katalin PCC, Györke Zsuzsanna ACC, Király Olívia PCC, Németh Zita MCC, Szabó Tamara MCC, Zilahi Angéla PCC, Van der Meer Gabriella MCC

Lektorálta: Barnóczki Annamária MCC, Izsák Norbert MCC

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam