This translation of the ICF Code of Ethics was prepared by the ICF Hungary Chapter and published on 10 May 2020. Approved translations of this document are available on the ICF Global website at www.coachingfederation.org.

Az ICF Etikai kódexének jelen fordítását az ICF Magyar Tagozata készítette és 2020. május 10-én publikálta. A hivatalos fordításokat megtalálod az ICF Global honlapján is a www.coachingfederation.org címen.

1. BEVEZETÉS
2. ALAPFOGALMAK
3. ICF ALAPÉRTÉKEK ÉS ETIKAI IRÁNYELVEK
4. ETIKAI NORMÁK
5. SZAKMAI ESKÜ

1. BEVEZETÉS

Az ICF Etikai Kódexe az International Coaching Federation (Nemzetközi Coaching Szövetség) alapértékeit (ICF Alapértékek), etikai irányelveit és az etikus viselkedés normáit fogalmazza meg minden ICF coach/szakember (lásd fogalmak) számára. Az ICF etikai viselkedési normáknak való megfelelés az első a 11 ICF coaching kompetencia közül (ICF Alapkompetenciák): „A coaching etikájának és normáinak megértése és azok megfelelő alkalmazásának képessége minden coaching helyzetben.”

Az ICF Etikai Kódexe arra szolgál, hogy biztosítsa az ICF és a globális coaching szakma integritását az alábbiak által:

Az ICF Etikai Kódexe minden olyan helyzetre vonatkozik, amikor az ICF szakemberek ebbéli minőségükben lépnek fel, vagyis bármilyen coachinghoz kapcsolódó helyzetben – függetlenül attól, hogy ténylegesen létrejött-e coaching kapcsolat (lásd fogalmak). Jelen Kódex meghatározza az ICF szakemberek etikai kötelezettségeit az alábbi szerepekben: coach, coach-szupervízor, mentor-coach, coach-képző, -hallgató, vagy ICF vezető vagy támogató (lásd fogalmak).

Bár az Etikai eljárás (ECR) és a Szakmai eskü is csak az ICF szakemberekre vonatkozik, az ICF munkatársai is elkötelezettek az ICF Etikai Kódex alapját képező etikus viselkedés, az Alapértékek és az Etikai Irányelvek mellett.

Az etikus szakmai munka azt is jelenti, hogy a tagok óhatatlanul belekerülnek olyan helyzetekbe, melyekben muszáj váratlan helyzetekre reagálni, dilemmákat feloldani és problémákat megoldani. Jelen Etikai Kódex célja, hogy a hatálya alá eső személyeket segítse azáltal, hogy irányt mutat a figyelembe veendő etikai szempontok sokféleségében, és felhívja a figyelmet az etikus viselkedés megközelítésének újszerű szempontjaira.

Az ICF szakemberek, akik magukra nézve kötelezőnek tartják az Etikai Kódexet, mindig az etikusságra törekszenek, még akkor is, ha ez nehéz döntésekkel és bátor cselekvéssel jár együtt.

2. ALAPFOGALMAK

3. ICF ALAPÉRTÉKEK ÉS ETIKAI IRÁNYELVEK

Az ICF Etikai Kódexre az ICF Alapértékekre és az azokból következő tettekre épül. Minden érték egyformán fontos és egymást támogatja. Ezek az értékek irányt mutatnak, és ezek fényében kell értelmezni és alkalmazni az etikai normákat. Minden ICF szakember köteles, hogy tevékenységeiben demonstrálja, és terjessze ezeket az Értékeket.

4. ETIKAI NORMÁK

A következő ETIKAI NORMÁK alapján dolgoznak az ICF szakemberek:

I. rész – Felelősség az ügyfelek iránt

Én mint ICF szakember:

 1. Az első ülés előtt vagy alatt a coaching Ügyfelem és a Szponzor számára egyaránt elmagyarázom a coaching-munka természetét és várható értékét, a titoktartási kötelezettséget és annak korlátait, a folyamat anyagi vonatkozását, valamint a coaching szerződés minden lényeges elemét, majd meggyőződöm arról, hogy ezek a tényezők minden résztvevő számára egyértelműek.
 2. A szolgáltatás megkezdése előtt megállapodást vagy szerződést kötök az Ügyfelemmel és a Szponzorral a folyamatban résztvevők szerepéről, kötelezettségeiről és jogairól.
 3. Az előzetes megállapodásnak megfelelően minden érintettel a legszigorúbb szabályok szerint járok el a titoktartással kapcsolatban. Tisztában vagyok a személyes adatokra és kommunikációra vonatkozó jogszabályokkal és azokat betartom.
 4. Tisztában vagyok azzal, hogy az érintettek közül ki, mit és hogyan oszt(hat) meg a coaching folyamattal kapcsolatban.
 5. Tiszta megállapodást kötök az ügyfelemmel és a szponzorral vagy a többi érintettel, hogy milyen információkra nem vonatkozik a titoktartás (pl. a jog által meghatározott törvénytelenség esetén, érvényes bírósági döntés vagy idézés esetén, az ügyfél valószínűsíthető ön- és közveszélyes viselkedése esetén stb.). Ha alapos okom van feltételezni a fentiek valamelyikét, lehet, hogy értesítenem kell a hatóságokat.
 6. Belső coachként a coaching szerződés/megállapodás során tisztázom az Ügyfelemmel/Szponzorral fennálló vagy lehetséges érdekellentéteket és folyamatosan egyeztetek róluk. Ide tartoznak a szervezeti szerepek, felelősségi körök, kapcsolatok, dokumentáció, titoktartás és egyéb jelentési kötelezettségek.
 7. A szakmai működésem során keletkezett dokumentációkat, beleértve az elektronikus fájlokat és kommunikációt is, a vonatkozó törvények és megállapodások alapján, valamint a titoktartásnak, a személyes adatvédelemnek és a biztonságnak megfelelően kezelem. Továbbá törekszem arra, hogy megfelelően használjam az új és egyre elterjedtebb technológiai fejlesztéseket, amelyeket a coaching szolgáltatások során használnak (technológiával coaching támogatott szolgáltatások) és figyelembe veszem, hogyan vonatkoz(hat)nak rájuk a különböző etikai irányelvek.
 8. Folyamatosan figyelek azokra a jelekre vagy jelzésekre, amelyek arra utalhatnak, hogy az ügyfél számára csökken a coaching értéke. Ez esetben változtatást kezdeményezek, vagy arra bíztatom az Ügyfelet/Szponzort, hogy forduljon másik coachhoz, más szakemberhez vagy keressen más megoldást.
 9. Tiszteletben tartom minden résztvevő jogát, hogy a coachingviszonyt a folyamat bármely pontján, bármilyen okból felbontsa a megállapodásban rögzítettek szerint.
 10. Megkülönböztetett figyelemmel vagyok a lehetséges következmények iránt azokban az esetekben, amikor egyazon Ügyféllel és/vagy Szponzorral, egyazon időben, többféle szerződésben és/vagy viszonyban állok, azért, hogy elkerüljem az érdekellentéteket.
 11. Felismerem és tudatosan kezelem az Ügyfél és köztem felmerülő bármilyen hatalmi vagy státusz-különbséget, gyökerezzen az kulturális, kapcsolati, pszichológiai vagy a kontextusból származó tényezőkből.
 12. Feltárom az Ügyfele(i)m számára, ha anyagi vagy egyéb hasznom származik abból, ha ő(ke)t harmadik félnek beajánlom.
 13. Az ellenszolgáltatás mértékétől vagy formájától függetlenül minden coaching Ügyfelemnek következetesen ugyanazt a minőséget nyújtom.

II. rész – Felelősség a coachingmunka és a -teljesítmény iránt

Én mint ICF szakember:

 1. Működésemben az ICF Etikai Kódexéhez tartom magam. Amennyiben tudatosul bennem, hogy esetlegesen megsértettem az Etikai Kódexet, vagy etikátlan viselkedést tapasztalok más ICF szakembernél, a megfelelő tisztelettel felvetem ezt az érintetteknél. Amennyiben ez nem vezet megoldáshoz, feljebb utalom (pl. nemzetközi ICF).
 2. Minden támogató munkatárstól maximálisan elvárom az ICF Etikai Kódexének betartását.
 3. Elkötelezem magam a szakmai kiválóság mellett, ezért folyamatosan fejlesztem magam személyiségemben, szakmailag és etikailag.
 4. Felismerem azokat a személyes korlátaimat és/vagy körülményeimet, amelyek rossz hatással lehetnek coaching teljesítményemre és/vagy vagy professzionális coaching kapcsolataimra. Ilyen esetben segítséget kérek a megfelelő lépések meghatározásához, és amennyiben szükséges, késedelem nélkül további szakmai útmutatást veszek igénybe. Ez adott esetben akár azt is jelentheti, hogy felfüggesztem vagy lezárom coaching kapcsolatomat (kapcsolataimat).
 5. Az érintett felekkel együttműködve feloldok minden fennálló és lehetséges érdekellentétet. Ehhez szakmai segítséget veszek igénybe, szükség esetén felfüggesztem vagy lezárom coaching kapcsolatomat (kapcsolataimat).
 6. Védem az ICF tagok személyes adatait (emailcím, telefonszám stb.), azokat csak az ICF és az adott ICF tag által engedélyezett módon használom.

III. rész – Felelősség a szakma iránt

Én mint ICF szakember:

 1. Pontosan nyilatkozom coachképesítése(i)mről, -kompetenciáim szintjéről, -jártasságomról, képzettségemről, végzettségemről és ICF minősítésemről.
 2. A valóságnak megfelelően és pontosan nyilatkozom mindarról, amit ICF szakemberként én nyújtok, amit az ICF és a coachingszakma nyújt, és a coaching potenciális értékéről.
 3. Szükség esetén az érintetteket tájékoztatom a jelen kódex által meghatározott etikai kötelezettségekről, és tudatom velük azokat.
 4. Felelősséget vállalok azért, hogy a testi és egyéb érintkezéseket szabályozó egyértelmű, helyénvaló és kulturálisan érzékeny határokat állítsak fel, illetve ezeket tudomásul veszem.
 5. Nem létesítek romantikus és/vagy szexuális kapcsolatot egyetlen ügyfelemmel és/vagy szponzorommal sem. Mindig ügyelek coachszakmai kapcsolataim intimitásának helyénvaló szintjére, és megteszem a szükséges lépéseket azért, hogy kezeljem a helyzetet vagy megszüntetem a coachingkapcsolatot.

IV. rész – Felelősség a társadalom iránt

Én mint ICF szakember:

 1. Tevékenységeimben és működésemben kerülöm a diszkriminációt, ügyelek az igazságos és egyenlő bánásmódra, miközben tiszteletben tartom a helyi szabályokat és a kulturális gyakorlatot. A fenti diszkriminációra való utalás vonatkozik (de nem korlátozódik) korra, fajra, nemi kifejezésre, nemzetiségre, szexuális orientációra, vallásra, származásra, fogyatékosságra és katonai státuszra.
 2. Elismerem és tiszteletben tartom mások szellemi tulajdonát és hozzájárulását, kizárólag saját anyagaimat tüntetem fel a sajátomként. Tudomásul veszem, hogy ennek figyelmen kívül hagyása jogi következményekkel járhat.
 3. Kutatómunkám és eredményeim publikálása során tisztességgel, és az elismert tudományos sztenderdek mentén, a vonatkozó irányelvek és kompetenciám határain belül járok el.
 4. Tudatában vagyok annak, hogy én és ügyfeleim hatással vagyunk a társadalomra. A „jót tenni”, nem pedig a „rosszat elkerülni” alapelvének szellemében járok el.

5. AZ ICF SZAKEMBER SZAKMAI ÉS ETIKAI ESKÜJE

„ICF szakemberként – összhangban az ICF Etikai Kódexének sztenderdjeivel – fogadom, hogy teljesítem etikai és jogi kötelességeimet coaching ügyfeleim, szponzoraim, kollégáim és a szélesebb közönség iránt.

Vállalom, hogy amennyiben az ICF Etikai Kódexének bármely rendelkezését megszegem, úgy az ICF saját belátása szerint felelősségre vonhat. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Etikai Kódex bármilyen megszegéséért az ICF felelősségre vonhat, és például további coachképzésre, tanulásra kötelezhet, illetve törölheti ICF tagságomat és/vagy ICF minősítésemet.”

További információkat az Etikai eljárás folyamatáról (beleértve a panaszbenyújtás linkjét) itt talál.

Elfogadta az ICF Nemzetközi Igazgató tanácsa (Global Board of Directors) 2019. szeptemberében.

Magyarra fordította: Csetneki Csaba PCC, Eperjesi Amina PCC és Izsák Norbert PCC, szakmailag lektorálta: Barnóczki Annamária MCC és Izsák Norbert PCC.

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam